ครูพลังบวก

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร เนียมน้อย เชิญเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “ครูพลังบวก” ให้กับผู้จัดการศูนย์การเรียนทั่วประเทศจำนวน 20 ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เสียงตอบรับ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัศนคติเชิงบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

ได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาทางอาชีพ&

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

ขอขอบคุณ งานแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อของผู้เรียน จัดประชุมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ ตลอดจนการเลือกศึกษาต่อกับผู้เรียน