scroll ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT

ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม

Kru-Sanit.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นวิทยากร
เกี่ยวกับการ ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ Activities-Based Learning โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาบุคลากร ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ในการศึกษาทุกระดับ

ผลงานฝึกอบรม

S 72368217 0 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
สถาบันการศึกษา

ครูพลังบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

15 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
พัฒนาบุคลากร

ทัศนคติเชิงบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

6 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
พัฒนาบุคลากร

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

ได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาทางอาชีพ&

LINE ALBUM กิจกรรมพ่อแม่ร่วมคิดช่วยศิษย์ตัดสินใ ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
สถาบันการศึกษา

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

ขอขอบคุณ งานแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อของผู้เรียน จัดประชุมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ ตลอดจนการเลือกศึกษาต่อกับผู้เรียน 

DSC00216 resize 1 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
หน่วยงานภาครัฐ

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

เมื่อผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทุกตำบล จาก 4 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มารวมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานก็เกิดขึ้น สุดยอดครับโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนวิทยา

PDPA Awareness 2 resize ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
พัฒนาบุคลากร

PDPA Awareness

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการ และหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

เสียงตอบรับถึง ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม