Search
Close this search box.

รู้จักครูสนิท

 •  
การศึกษา

   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  การเป็นวิทยากร

  พ.ศ.2567

   • ค่ายพัฒนาเยาวชนผู้นำคุณธรรม” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04298.33/359 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567)

   • เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา” กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพให้กับครูแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 มีนาคม 2567 (หนังสือเชิญเลขที่ อย 0029.2/0806 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567)

   • ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030″ กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแนะแนว จัดโดย กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 14 มีนาคม 2567 (หนังสือเชิญเลขที่ รง 0309.2/0166 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)

   • ความเป็นครู รุ่นที่ 2” กิจกรรมพัฒนาผู้สอน ครูศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 12 มีนาคม 2567

   • การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการและการศึกษาต่อในยุคปัจจุบัน” กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (หนังสือเชิญเลขที่ 09/2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)

   • เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา” กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพให้กับครูแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (หนังสือเชิญเลขที่ สน 0029.2/0232 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567)

   • ความเป็นครู รุ่นที่ 1” กิจกรรมพัฒนาผู้สอน ครูศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 

   • การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการและการศึกษาต่อในยุคปัจจุบัน” กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 0617.6/97 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567)

   • ฉากทัศน์ตลาดอาชีพที่น่าจับตาในอนาคต” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 (หนังสือเชิญเลขที่ รง 0309.2/0051 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567) 

   • พ่อแม่ร่วมคิด ช่วยศิษย์ตัดสินใจ” กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 มกราคม 2567 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ.04291.17/19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2567)

  พ.ศ.2566

   • ทิศทางของตลาดแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล” กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2566 (หนังสือเชิญเลขที่ นย. 0029.2/0933 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566) 

   • “เมื่อโลกเปลี่ยน ครูต้องปรับ” โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูแนะแนว จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  วันที่ 28 ตุลาคม 2566 

   • “เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา” โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยน YES Thailand Scholarship Exchange Program  วันที่ 7 ตุลาคม 2566 

   • ครูพลังบวก” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (ผู้จัดการศูนย์การเรียน) วันที่ 29 กันยายน 2566 

   • ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน” โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองหนองปรือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 (หนังสือเชิญเลขที่ ชบ 54710/230 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566)

   • ฉากทัศน์ตลาดอาชีพที่น่าจับตาในอนาคต” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น ให้กับข้าราชการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 28 มิถุนายน 2566 (หนังสือเชิญเลขที่ รง 0309.2/0538 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566)

   • เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา” กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับครูแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 24 มีนาคม 2566 (หนังสือเชิญเลขที่ กจ 0029.2/858 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566)

   • เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา” กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับครูแนะแนว กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (หนังสือเชิญเลขที่ รง 0309.2/0154 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)

   • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (หนังสือเชิญเลขที่ ผค.02147/2565 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565)

   • แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีม” โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2566 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 (หนังสือเชิญเลขที่ อว.0601.18/78 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)

   • พ่อแม่ร่วมคิด ช่วยศิษย์ตัดสินใจ” กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 มกราคม 2566 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ.04291.17/1183 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565)

  พ.ศ.2565

   • “Stop Teen Mom” กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วันที่ 14 กันยายน 2565 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ.04314.04/611 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565)

   • “เทคนิคการพูดในที่ชุมชน” โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 (หนังสือเชิญเลขที่ อว.0610.04(3)/7 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565)

   • “ผู้นำนักเรียนกับการทำงานเป็นทีม” กรรมการสภานักเรียน โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ วันที่ 2 กรกฏาคม 2565

   • “PDPA Awareness” โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 (หนังสือเชิญเลขที่ 018/2565)

   • “พ่อแม่ร่วมคิด ช่วยศิษย์ตัดสินใจ” กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 มกราคม 2565 (ออนไลน์)

  พ.ศ. 2564

   • สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด งดการฝึกอบรมและสัมมนาแบบรวมกลุ่ม

  พ.ศ. 2563

   • “การจัดการศึกษาในยุค Digital Disruption” โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 ธันวาคม 2563 (หนังสือเชิญเลขที่ รบ.54403/895)

   • “สื่อสารสร้างสุข” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร” สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี วันที่ 16 กันยายน 2563

   • “พ่อแม่ร่วมคิด ช่วยศิษย์ตัดสินใจ” กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 มกราคม 2563 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ.04232.17/4)

  พ.ศ. 2562

   • “ทักษะสำหรับการเป็นผู้นำที่ดี” โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 22 ธันวาคม 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ อว 0645.4/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562)

   • “การจัดการเรียนรู้ยุค Digital” โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการปฏิบัติการสอน เตรียมความพร้อมสู่ครูธุรกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ อว 0633.05/244 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562)

   • “SOPs (Standard Operation Procedures” โครงการพัฒนาทีมงาน บริษัท DSN Soft จำกัด  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

   • “รักของใครยิ่งใหญ่กว่ากัน” โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี  วันที่ 6 ตุลาคม 2562

   • “ประกันคุณภาพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน” การเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ วันที่ 5 กันยายน 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ ม.พ.บ. 152/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562)

   • “การเลี้ยงลูกในยุค Digital” การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) วันที่ 18 สิงหาคม 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.48/670 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562)

   • “ทัศนคติสร้างความแตกต่าง” โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ คค 0413.2/572 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562)

   • “ทักษะผู้นำ” ค่ายผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา วันที่ 15 สิงหาคม 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ. 04232.19/719 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562)

   • “การทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการและเครือข่าย สมาคมคนพิการจันทบูร วันที่ 5 สิงหาคม 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ สพ.จบ. 068/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

   • “ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ คค 0414.3/295 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562)

   • “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก” การประชุมติดตามความพร้อมระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ. 0617/247 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)

   • “ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู” โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำนวน 32 แห่ง บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ RW 2562/06/0001 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

   • “การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก” กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ SMART HR เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่ ๒๑ ภาค กศ.พบ. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 9 มิถุนายน 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ. 0565/1899 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)

   • “จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม” โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ. 0624/322 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)

   • “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษายุค 4.0” โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.13/294 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562)

   • “การเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น” โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

   • “การศึกษาต่อสายอาชีพ” โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวินิตบางเขน วันที่ 20 มกราคม 2562

   • “การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสู่สังคมภายนอก” โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราขูปถัมภ์ฯ จัดโดย เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 7 มกราคม 2562

   • “พ่อแม่ร่วมคิด ช่วยศิษย์ตัดสินใจ” กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 มกราคม 2562

  พ.ศ. 2561

   • “การทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สมาคมคนพิการจันทบูร จังหวัดจันทบุรี วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (หนังสือเชิญเลขที่ สพ. จบ. 044/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

   • “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับสังคมดิจิตอล” โครงการจัดการความรู้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 (หนังสือเชิญเลขที่ อท. 0030/1711 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561)

   • “การให้บริการที่ประทับใจ ไทยแลนด์ 4.0” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 (หนังสือเชิญเลขที่ คค. 0414.3/243 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561)

   • “ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่” การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เอกชัยสาลี สุพรรณบุรี วันที่ 12-13, 20 มิถุนายน 2561

   • “การบริการที่ประทับใจ” การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้บริการ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี วันที่ 28-30 มีนาคม 2561

   • “การเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น” โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (หนังสือเชิญเลขที่ กท. 6711.5/173 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

   • “การศึกษาต่อสายอาชีพ” โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชวินิตบางเขน วันที่ 28 มกราคม 2561 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ. 04232.33/42 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561)

   • “การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสู่สังคมภายนอก” โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราขูปถัมภ์ฯ จัดโดย เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 10 มกราคม 2561 (หนังสือเชิญเลขที่ บรส. 22/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560)


  พ.ศ. 2560

   • “การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก” กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ Smart HR เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (ภาค กศ.พบ.) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นบัณฑิตนักจัดการทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 2 ธันวาคม 2560 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 0565/5843 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)

   • “เทคนิคการจัดกิจกรรมสันทนาการ” การฝึกอบรม ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานของสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (หนังสือเชิญเลขที่ สทช 2002/37600 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)

   • “ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้กำกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่การเป็นวิทยากรโปรแกรม SWAward อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 จัดโดย Scouts of the World Award (Thailand)  (หนังสือเชิญเลขที่ SWA.Invi. 2560/2 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560)

   • “การเลี้ยงลูกในยุคไทยแลนด์ 4.0” สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.14/0642 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2560)

   • “การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” ของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 22 สิงหาคม 2560 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 0565/4264 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560)

   • “การปลูกจิตสำนึกให้รักการทำงาน รักองค์กร และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” ของ สมาคมคนพิการจันทบูร วันที่ 2 สิงหาคม 2560 (หนังสือเชิญเลขที่ สพ.จบ. ว 033/2560 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2560)

   • “การสร้างทัศนคติในการทำงาน” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 0595.04/277 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)

  พ.ศ. 2559

   • “การพัฒนาด้านอารมณ์และคุณธรรม จริยธรรมของวัยรุ่น” กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.07/0372 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)

   • “แนะแนวการวางแผนการศึกษาต่อสายอาชีพ” งานแนะแนว โรงเรียนสารวิทยา วันที่ 23 มกราคม 2559 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.46/1277 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558)

   • “การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 796 ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59” ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 จัดโดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  (คำสั่งลขที่ 437/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559)

   • “อีก 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร” โครงการเปิดโลกแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) วันที่ 21 มกราคม 2559 (หนังสือเชิญเลขที่ บว.102.4/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558)

   • “การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสู่สังคมภายนอก” โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราขูปถัมภ์ฯ จัดโดย เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 6 มกราคม 2559 (หนังสือเชิญเลขที่ บรส. 14/2558 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558)

  พ.ศ. 2558

   • “ชีวิตมีทางเลือก อนาคตนี้มีทางออก” โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ วันที่ 20 ธันวาคม 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ 04232.42/ว.1508 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2558)

   • “การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 765 ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58” ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 จัดโดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 5400/5815 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558)

   • “รักของใครยิ่งใหญ่กว่ากัน”  โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วันที่ 5 ตุลาคม 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04234.02/886 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558)

   • “เทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหา” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจกรมคุมประพฤติ สำหรับข้าราชการตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ และตำแหน่งอื่น ๆ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 6 จัดโดยกรมคุมประพฤติ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ ยธ 0316/04879 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558)

   • “เรียนรู้ร่วมกัน รู้ทันไม่ท้อง” เวทีเสวนาเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ จัดโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมพญาไท โรงแรมเอเชีย (หนังสือเชิญเลขที่ สวท 0188/2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558)

   • “การพัฒนาด้านอารมณ์และคุณธรรม จริยธรรม ของวัยรุ่น” กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.07/0340 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558)

   • “การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการทำงาน” บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด จัดโดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ รง 0406.2.3/0119 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558)

   • “พ่อแม่ร่วมคิด ช่วยศิษย์ตัดสินใจ” กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 มกราคม 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.17/26 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558)

   • “แนะแนวลูกรักเลือกแนวทางศึกษาต่อ” โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน วันที่ 24 มกราคม 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.33/15 ลงวันที่ 7 มกราคม 2558)

   • “แนะแนวทางการวางแผนการศึกษาต่อสายอาชีพ” โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารวิทยา วันที่ 24 มกราคม 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.46/0016 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558)

   • “การศึกษาไทยในทศวรรษที่ 21 และการสร้างความสุขในการทำงาน” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง วันที่ 19 มกราคม 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ ชบ 52605/11420 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557)

   • “การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสู่สังคมภายนอก” โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราขูปถัมภ์ฯ จัดโดย เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 12 มกราคม 2558 (หนังสือเชิญเลขที่ บรส. 16/2557 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557)

  พ.ศ. 2557

   • “ห้องเรียนกลับด้าน” โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาสู่มืออาชีพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ ช่างกล ขส.ทบ. วันที่ 11 ตุลาคม 2557 (หนังสือเชิญเลขที่ ทบอ 170/2557 ลงวันที่ 17 กันยายน 2557)

   • “Friendly Corner รู้ทัน..ไม่ท้อง” โครงการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ในสถานศึกษา จัดโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 (หนังสือเชิญเลขที่ สวท 0565/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557)

   • “การวางแผนการศึกษาต่อในสายอาชีพ” การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 (หน้งสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.14/0606 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557)

   • “การศึกษาก้าวไกล นำเด็กไทยสู่อาชีพและการมีงานทำ”  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ วันที่ 5 กันยายน 2557 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04232.42/992 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557)

   • “การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 0565/4885 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557)

   • “วัยรุ่น วัยใส รู้ทันไม่ท้อง” โครงการพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 วันที่ กรกฏาคม 2557 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04128/216 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

   • “ห้องเรียนกลับด้าน” โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 (หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04233.06/310 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557)

   • “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน” โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร องค์การส่วนบริหารตำบลพันท้ายนรสิงห์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (หนังสือเชิญเลขที่ สค 72701/36 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557)

  งานวิจัย

   • Haruehansawasin, S., and Kiattikomol, P., 2018,  “Scaffolding in Problem-based Learning for Low-achieving Learners”, The Journal of Educational Research, 111 (3), 363-370.

   • Sanit Haruehansawasin and Paiboon Kiattikomol, 2011, “Enhancing Vocational Learners’ Problem-solving and Knowledge-seeking Skills in Efficiently Applying Office Application Software”, International Conference on Educational Research: Learning Community for Sustainable Development (ICER) 2011, September 9-10, 2011, Khonkaen, Thailand.

   • Sanit Haruehansawasin and Paiboon Kiattikomol, 2010, “Enhancing Vocational Learners’ Skills in Applying Office Applications”. Computer Science Education: Innovation & Technology (CSEIT) 2010, Special Track: Knowledge Discovery (KD) 2010. December 6-7, 2010, Phuket, Thailand.

   • Sanit Haruehansawasin and Paiboon Kiattikomol, 2010, “A Study of Employee’s Competency in Using Offices Application as Perceived by Organization”. The International Conference on Learning in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, 2010, Pattaya Thailand.

   • สนิท หฤหรรษวาสิน, 2556, “การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

   • สนิท หฤหรรษวาสิน และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2551, “องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 46, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

   • สนิท หฤหรรษวาสิน, 2555, บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา, การประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธนบุรี.

   • สนิท หฤหรรษวาสิน, วิโรจน์ เด่นวานิช, ธีรภัทร พึ่งเนตร และ นุชดา ลาทอง, 2554, การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา, การประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.

   • นุชดา ลาทอง และ สนิท หฤหรรษวาสิน, 2556, “การเสริมสร้างความคงทนในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

   •  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   • คณะกรรมการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) “การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)” ของ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือเลขที่ ศธ 0606/1219 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 คำสั่งที่ 1269/2563)

   • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer review) “วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีศึกษา” ของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑-๕ (หนังสือเลขที่ ศธ 0624/ว 487 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562)

   • คณะกรรมการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) “การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)” ของ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือเลขที่ ศธ 0617/212 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562)

   • กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑-๕ (หนังสือเลขที่ ศธ 0624/ว 584 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560)

   • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองความเหมาะสมของรูปแบบ “สถาปัตยกรรมระบบอัตโนมัติในการแปลงแฟ้มสะสมงานไปสู่การประเมินอิเล็กทรอนิกส์แบบคลาวด์” โดย ผศ.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หนังสือที่ ศวนท 82.3/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560)

   • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” โดย ผศ.ดร.ชลลดา พึงรำพรรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หนังสือเลขที่ ศธ 0565.04/177 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560)

   • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองความเหมาะสมของรูปแบบ “กระบวนการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยธุรกิจอัจฉริยะ” โดย ผศ.สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หนังสือที่ ศวนท 61.4/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)

   • ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำหลักสูตร “การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา” ของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (หนังสือเลขที่ สวท 0105/2557 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557)

  •  

  หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม

   • การกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Compliance” จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567

   • การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับ Non IT-Auditor” จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25-26 มกราคม 2567

   • กฎหมายคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ : PDPA for Government Officer” สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) วันที่ 16 มีนาคม 2566

   • เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย” จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

   • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา : PDPA for Education” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

  รางวัล

   • ผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 256

  kru-sanit.com
  ครูสนิท หฤหรรษวาสิน