Search
Close this search box.

ทิศทางตลาดแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครนายก เชิญเป็นวิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องราวินทรา โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพแก่ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพไปใช้ หรือปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถเลือกศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

เสียงตอบรับ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567