Search
Close this search box.

ครูแนะแนว

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

ทิศทางตลาดแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครนายก โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว