Search
Close this search box.

ครูพลังบวก

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร เนียมน้อม เชิญเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “ครูพลังบวก” ให้กับผู้จัดการศูนย์การเรียนทั่วประเทศจำนวน 20 ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เสียงตอบรับ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567