Search
Close this search box.

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ทิศทางตลาดแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครนายก โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว

ครูพลังบวก

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ครูพลังบวก” ผู้จัดการศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ทัศนคติเชิงบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

ขอขอบคุณ งานแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อของผู้เรียน จัดประชุมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ ตลอดจนการเลือกศึกษาต่อกับผู้เรียน