Search
Close this search box.
scroll ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT

ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม

Kru-Sanit.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นวิทยากร
เกี่ยวกับการ ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ Activities-Based Learning โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาบุคลากร ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ในการศึกษาทุกระดับ

เสียงตอบรับถึง ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม

ผลงานฝึกอบรม

kru sanit.com chachoengsao 12 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
สถาบันการศึกษา

การแนะแนวอาชีพกับทิศทางของตลาดแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

kru sanit.com s 8699911 0 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
สถาบันการศึกษา

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

kru sanit.com 2030 line album 67 18 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
สถาบันการศึกษา

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

kru sanit.com sakon 11 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
สถาบันการศึกษา

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

kru sanit.com pat batch one 4 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
สถาบันการศึกษา

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ
พัฒนาบุคลากร

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567