Search
Close this search box.
หลักสูตรการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกของครู

หลักสูตรการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกของครู


เงื่อนไขสำหรับโรงเรียนที่ขอรับการบรรยาย ตามโครงการ Positive Teachers : ครูพลังบวก จำนวน 5 โรงเรียน

 1. มีครูไม่น้อยกว่า 60 คน ไม่เกิน 120 คน (สามารถรวมโรงเรียนในพื้นที่ได้)
 2. โรงเรียนเป็นผู้กำหนดวันฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียน โดยต้องตรวจสอบวันว่างกับ ครูสนิท ก่อน
 3. โรงเรียนจะต้องจัดเตรียม
  • สถานที่ห้องประชุมให้มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม (จัดแต่เก้าอี้ไม่ต้องมีโต๊ะ)
  • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง (วิทยากรจะนำคอมพิวเตอร์ไปเอง)
  • วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ เช่น ป้ายชื่อ กระดาษ ดินสอ เป็นต้น (วัสดุฝึกอื่นๆ วิทยากรจะนำไปเอง)
  • ระยะเวลาการบรรยาย 6 ชั่วโมง
  • ค่าเดินทาง และ/หรือ ที่พัก ตามจริง สำหรับวิทยากร (กรณีเป็นโรงเรียนต่างจังหวัด)
Facebook
Twitter
Email