Search
Close this search box.
Attitude for Life Success (ทัศนคติเพื่อความสำเร็จในชีวิต)

Attitude for Life Success (ทัศนคติเพื่อความสำเร็จในชีวิต)

นอกเหนือจาก “ความรู้” (Knowledge) และ “ทักษะ” (Skills) ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เรามีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว “ทัศนคติ” (Attitude) เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตโดยมีผลกระทบถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ “ทัศนคติ”เป็นส่วนสำคัญที่คอยกำหนด หรือผลักดันให้แต่ละบุคคลนั้นเกิดพฤติกรรม หรือการกระทำที่สอดคล้องกับทัศนคติที่แต่บุคคลนั้นมีอยู่ ทำให้สามารถค้นหาวิธีคิดตลอดจนวิธีการใหม่ๆ ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงคิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังพบอุปสรรคในทุกโอกาส การพัฒนาทัศนคติจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 • เข้าใจความสำคัญของทัศนคติที่มีต่อความสำเร็จในชีวิต
 • รู้จักตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จขั้นต่อไป
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
 • สามารถกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของชีวิตทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • สามารถรับมือและแก้ไขกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้

หัวข้อการเรียนรู้

 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการชีวิต
 • ปัจจัยที่ส่งผลให้ทัศนคติแตกต่างกัน
 • ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการพัฒนาตนเอง
 • Mind set ในการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ

วิธีการฝึกอบรม

 • เป็นการอบรมแบบ Activities-Based Learning
 • ผู้เข้าอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
 • ทุกกิจกรรมไม่มีการตำหนิ คำหยาบ หรือการทำให้ผู้เข้ารับการอบรมอับอาย
 • มีการสรุปเพื่อสร้างองค์ความรู้ในแต่ละหัวข้อ

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน

ค่าใช้จ่าย – บาท

Facebook
Twitter
Email