Search
Close this search box.

การพัฒนาทีมคณะกรรมการ Skill Contest Toyota Motors ประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn
การจัดการแข่งขัน Skill Contests นั้น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ไม่ได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น ยังให้ความสำคัญกับคณะกรรมการในการตัดสินคัดเลือกนักกีฬาด้วย
บริษัท จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้นักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่มีความสามารถ สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับ

[pp_gallery gallery_id=”8003″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2857-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130430_083153.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130430_100756.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130430_151808.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2787.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2792.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2799.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2801.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2803.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2827.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2839.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2856.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2857.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/2012-09-02-10.18.50-8.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_104623-6.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_111508-3.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2491-2.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2507-5.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_25601.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2827-4.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_3726-9.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567