Search
Close this search box.

ทักษะที่จำเป็นในยุค Digital Disruption

Facebook
Twitter
LinkedIn

การบรรยายเรื่อง “ทักษะที่จำเป็นในยุค Digital Disruption” นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เนื้อหาการบรรยายให้เน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ผู้เรียนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เทคโนโลยีทดแทนลำบาก การยายประกอบกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาตนเอง และเลือกศึกษาต่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ 

ภาพ Feature image โดย Angel-Kun จาก Pixabayhttps://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/As-the-future-catch-you-2.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567