Search
Close this search box.

ทัศนคติเชิงบวก

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา พึงรำพรรณ ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ อาจารย์สิริพร พงศ์หิรัญสกุล ที่ได้ให้เกียรติเชิญไปบรรยายในหัวเรื่อง “การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก” ให้กับนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ SMART HR เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่ 21


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/06/Positive-Attitude.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Thinking-2-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-2-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-3.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/06/Positive-Attitude-4.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-5-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-6-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-7.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Thinking-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/06/Positive-Thinking-3.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Thinking-4.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567