Search
Close this search box.

ทัศนคติเชิงบวก

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา พึงรำพรรณ ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ อาจารย์สิริพร พงศ์หิรัญสกุล ที่ได้ให้เกียรติเชิญไปบรรยายในหัวเรื่อง “การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก” ให้กับนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ SMART HR เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่ 21


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image #6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ทัศนคติเชิงบวก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/06/Positive-Attitude.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Thinking-2-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-2-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-3.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/06/Positive-Attitude-4.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-5-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-6-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Attitude-7.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Thinking-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/06/Positive-Thinking-3.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Positive-Thinking-4.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567