Search
Close this search box.

วัยรุ่นวันมันส์รู้ทันอนามัยการเจริญพันธุ์

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ให้ไปบรรยายให้กับเยาวชนอาสาสมัคร ในหัวข้อเรื่อง วัยรุ่น วัยมันส์ รู้ทัน อนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งจัดร่วมกับ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ซึ่งมีเยาวชนจาก 10 สถาบันเข้าร่วมฟังบรรยาย และร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ มากมาย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567