Search
Close this search box.

จิตอาสานักศึกษาวิชาทหาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
ได้รับเกียรติจากครูสุเทพ สุวรรณน้อย ผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจิตอาสาให้กับเยาวชน ให้เป็นวิทยากรอบรมจิตอาสาให้กับ นศท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 การฝึกให้เด็กวัยรุ่น มีความความเข้าใจในเรื่องของจิตอาสาในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมาก ประเทศชาติต้องการคนหนุ่มสาวไฟแรงที่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ครับ

[pp_gallery gallery_id=”8056″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-211916.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567