Search
Close this search box.

พ่อแม่ร่วมคิด ช่วยศิษย์ตัดสินใจ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปัจจัยความสำเร็จในการศึกษานั้น เกิดจากตัวผู้เรียนเองถึง 50% คือมีความอยากที่จะเรียนรู้ ที่เหลือนั้นเกิดจากปัจจัยด้านอื่น ๆ พ่อและแม่เอง ก็มีส่วนในเรื่องการแนะนำ แนะแนวทางที่เหมาะสมกับผู้เรียน คณะครูแนะแนวโรงเรียนนวมิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการเลือกเรียนให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็ก ๆ อย่างเต็มที่ ขอชื่นชมครับ

[pp_gallery gallery_id=”8172″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2015/01/193594.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567