Search
Close this search box.

แนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสารวิทยา

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปัญหาในการเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้เรียนชั้น ม.3 นั้นมีความสำคัญมาก หากผู้เรียนหรือผู้ปกครองขาดข้อมูลในการตัดสินใจ หรือตัดสินโดยใช้ความรู้สึกนั้น อาจจะส่งผลต่ออนาคตของผู้เรียนได้  ท่านสุรีรัตน์ สะสุนทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา ได้มอบหมายให้ครูวิภาพร จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเลือกศึกษาต่อ นับว่าเป็นอีกโรงเรียนที่เห็นถึงความสำคัญในการเลือกศึกษาต่อของเด็กไทย

[pp_gallery gallery_id=”8162″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2015/01/27639.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567