Search
Close this search box.

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบพระคุณ โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาไทย โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู”  ให้กับครูโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 32 แห่ง ณ โรงแรม ณ เวลา

การอบรมในครั้งนี้ มีคุณครูเข้าร่วมพัฒนาตนเองจำนวน 80 คน คุณครูทุกคนมีความตั้งใจเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้ทั้งหมดไปพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

 https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/06/teacher-attitude-2.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_20190627_082856.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567