Search
Close this search box.

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบพระคุณ โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาไทย โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู”  ให้กับครูโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 32 แห่ง ณ โรงแรม ณ เวลา

การอบรมในครั้งนี้ มีคุณครูเข้าร่วมพัฒนาตนเองจำนวน 80 คน คุณครูทุกคนมีความตั้งใจเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้ทั้งหมดไปพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

 https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/06/teacher-attitude-2.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_20190627_082856.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567