Search
Close this search box.

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ นางกนกวรรณ เจริญลิ้มประเสริฐ ที่ให้เกียรติเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการจัดอบรมต่อเนื่องปีที่ 2 และในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ เข้าร่วมอบรมด้วย บรรยากาศสนุกสนานอย่างไรไปชมภาพกันครับ

 

https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/DAY_0962.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567