Search
Close this search box.

ทัศนคติสร้างความแตกต่าง

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ ณัชชา พราหมณ์ยอด ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ที่ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานในหัวข้อเรื่อง “ทัศนคติสร้างความแตกต่าง”

เราใช้ระยะเวลาเพียง 4 ชั่วโมงในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและเข้าใจวิธีปรับทัศนคติของตนเอง เพื่อให้การทำงานของตนเองราบรื่น ทำให้ชีวิตมีความสุขทุกวัน

เรียนรู้แบบไม่ต้องจดทำได้จริง

 

https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/1566089517694.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567