Search
Close this search box.

ผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในโครงการค่ายผู้นำ ซึ่งเป็นค่ายพัฒนาคณะกรรมการนักเรียนที่จัดร่วมกันของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 6 แห่ง โดยได้รับเกียรติให้จัดกิจกรรมกับผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการนักเรียน และเพิ่มศักยภาพส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนเอง

จากผู้นำ 140 คนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าจะต้องมีหลายคนเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราอย่างแน่นอนครับ

การพัฒนาด้าน Soft Skills สำคัญไม่น้อยว่า Hard Skills นะครับ

 

https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/bodin_45.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567