Search
Close this search box.

สื่อสารสร้างสุข

Facebook
Twitter
LinkedIn

หลักสูตรสื่อสารสร้างสุข ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ผู้สื่อสารจะต้องเลือกใช้วิธีการ และคำพูดให้เหมาะสมกับผู้รับสาร การเรียนรู้ในกิจกรรมนี้เป็นแบบ Active Learning ผู้เข้าการอบรมจะได้เรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน

ขอบคุณสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ที่ให้เกียรติในครั้งนี้ และขอบคุณภาพสวย ๆ จากทางสำนักงานครับ

https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2020/09/S__17498115.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498123.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498126.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498129.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498130.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498132.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498133.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498134.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498135.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498136.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498139.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498141.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498142.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498143.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498144.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498145.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498148.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498150.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498151.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498152.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498154.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498156.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498157.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2020/09/S__17498159.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2020/09/S__17498162.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2020/09/S__17498164.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2020/09/S__17498166.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/S__17498169.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567