สอนออนไลน์ด้วย MS Teams

Kru-Sanit.com thumbnail
Facebook
Twitter
LinkedIn

ช่วงนี้สถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งคุณครูจะต้องเตรียมบทเรียนออนไลน์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ผมเองได้ทำการศึกษาการใช้งาน Application MS Teams ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office 365 และเห็นว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก ประกอบกับทาง Microsoft เองนั้น อนุญาตให้สถาบันการศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งานฟรี โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานได้จาก Link นี้ การขึ้นระบบ Office365 for Education สำหรับสถาบันการศึกษา

ฉบับ How to

ส่วนการใช้งานนั้น ผมได้ทำเป็นคลิปสั้น ๆ แบ่งออกเป็นเรื่อง ดังต่อไปนี้ครับ

 1. การเข้าสู่ระบบ Office 365
 2. การติดตั้ง application MS Teams
 3. การตั้งค่าแสดงผลภาษาไทยของ application MS Teams
 4. การสร้างทีมประเภท “ชั้นเรียน” (Classroom)
 5. การสร้าง Channel
 6. การจัดการ Channel
 7. การเพิ่ม ลบ และจัดการบทบาทผู้เรียน
 8. การสื่อสารกับผู้เรียนด้วย โพส และ ประกาศ
 9. การแชท (chat) กับผู้เรียนแบบส่วนตัวและกลุ่ม
 10. การ Upload สื่อการสอน
 11. การทำ Poll
 12. การทำแบบทดสอบ
 13. การสร้างสมุดบันทึกชั้นเรียน
 14. การใช้งานสมุดบันทึกชั้นเรียนส่วนต่าง ๆ
 15. การมอบหมายงานแบบทั่วไป
 16. การมอบหมายงานโดยใช้ OneNote
 17. การนัดประชุมผู้เรียน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด และถ้าผมพอจะช่วยตอบคำถามได้ก็ยินดีครับ

ภาพถ่ายโดย Andrea Piacquadio จาก Pexels

 From <https://www.pexels.com/th-th/photo/3772511/>

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ครูพลังบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

ทัศนคติเชิงบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

ได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาทางอาชีพ&