เรียนระบบทวิภาคี สู่การทำงานจริง

Kru-Sanit.com thumbnail
Facebook
Twitter
LinkedIn

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง การจัดการศึกษาร่วมกันโดยหน่วยงานสองฝ่าย (ทวิ) ซึ่งในที่นี้หมายถึง สถานศึกษาฝ่ายหนึ่ง กับ สถานประกอบการ อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เลือกศึกษาในระบบทวิภาคีจะมีสถานภาพ 2 สถานะในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักศึกษาของสถานศึกษา และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

เรียนอย่างไร

การเรียนในระบบทวิภาคีนั้น นักศึกษาหรือพนักงานฝึกหัดจะต้องใช้เวลาร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดของหลักสูตรเพื่อเรียนในรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพื้นฐาน ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเบื้องต้นในสถานศึกษา และอีกร้อยละ 50 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีครูฝึกที่เป็นพนักงานประจำของสถานประกอบการเป็นผู้ฝีกสอนและประเมินผล ซึ่งแต่ละสถานประกอบการก็จะมีองค์ความรู้ที่เป็นจุดเน้นแตกต่างกันไป ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวปฏิบัติพื้นฐานทุกเรื่องในธุรกิจนั้น ๆ เป็นอย่างดี

ทำไมต้องเรียน

ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนเฉพาะทาง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนมีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ในระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการนั้นยังจะได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ๆ จากสถานประกอบการในฐานะพนักงานฝึกหัดตามที่ได้ตกลงกันไว้ รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา และสถานประกอบการบางแห่งยังมีนโยบายมอบทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอนาคตการทำงานอย่างมาก

ใครที่กำลังมองหาอนาคตที่แน่นอน ต้องการรายได้ระหว่างเรียน  โดยเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาในระบบทวิภาคีนั้น สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

Photo by Maxime Agnelli on Unsplash

Nathan McBride

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ครูพลังบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

ทัศนคติเชิงบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

ได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาทางอาชีพ&