เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

Facebook
Twitter
LinkedIn

เมื่อผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทุกตำบล จาก 4 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มารวมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานก็เกิดขึ้น สุดยอดครับโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ครูพลังบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

ทัศนคติเชิงบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

ได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาทางอาชีพ&