Search
Close this search box.

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

Facebook
Twitter
LinkedIn

เมื่อผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทุกตำบล จาก 4 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มารวมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานก็เกิดขึ้น สุดยอดครับโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567