PDPA Awareness

Facebook
Twitter
LinkedIn

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการ และหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเรียน ผู้ปกครอง ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ว่าวิทยาลัยจะดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการ

  • ได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  • เข้าใจหลักการของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  • รู้จักฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง 7 แบบ
  • เข้าใจหลักในการขอความยินยอมหากมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive Personel Data)
  • เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • มองเห็นภาพรวมของกฎหมาย ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนด

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ครูพลังบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

ทัศนคติเชิงบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

ได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาทางอาชีพ&