Search
Close this search box.

PDPA Awareness

Facebook
Twitter
LinkedIn

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการ และหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเรียน ผู้ปกครอง ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ว่าวิทยาลัยจะดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการ

  • ได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  • เข้าใจหลักการของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  • รู้จักฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง 7 แบบ
  • เข้าใจหลักในการขอความยินยอมหากมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive Personel Data)
  • เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • มองเห็นภาพรวมของกฎหมาย ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนด

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567