Search
Close this search box.

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบคุณ งานแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อของผู้เรียน จัดประชุมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ ตลอดจนการเลือกศึกษาต่อกับผู้เรียน 

LINE ALBUM กิจกรรมพ่อแม่ร่วมคิดช่วยศิษย์ตัดสินใ ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567