เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบคุณ งานแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อของผู้เรียน จัดประชุมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ ตลอดจนการเลือกศึกษาต่อกับผู้เรียน 

LINE ALBUM กิจกรรมพ่อแม่ร่วมคิดช่วยศิษย์ตัดสินใ ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ครูพลังบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

ทัศนคติเชิงบวก

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

ได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาทางอาชีพ&