Search
Close this search box.

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบคุณ งานแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อของผู้เรียน จัดประชุมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ ตลอดจนการเลือกศึกษาต่อกับผู้เรียน 

LINE ALBUM กิจกรรมพ่อแม่ร่วมคิดช่วยศิษย์ตัดสินใ ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567