Search
Close this search box.

โครงการเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านสวน

Facebook
Twitter
LinkedIn
เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 39 แห่ง ที่ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ภายใต้การนำของท่านนายกเทศมนตรีจักรวาล ตั้งประกอบผมในฐานะวิทยากรรู้สึกอิจฉาชาวบ้านสวนทุกคนที่มีผู้นำชุมชนที่มีความสามารถ และมีวิสัยกว้างในทุกมิติ บวกกับพลังความสามัคคีของทุกชุมชน ผมเชื่อว่าตำบลบ้านสวนจะกลายเป็นตำบลชั้นนำด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอีกไม่นานครับ

[pp_gallery gallery_id=”8045″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-58-081.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550821-180156.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550821-180229.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550821-180306.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550821-180330.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-59-00.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-59-49.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-14-00-20.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-14-01-07-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-58-08.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-58-11.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-58-15.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-58-32.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-58-35.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-58-40.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-58-51.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/Photo-23-8-2555-13-58-35-1.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567