Search
Close this search box.

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ให้ไปบรรยายให้กับผู้ปกครองเครือข่าย ในหัวข้อเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันควรทราบ เพื่อที่จะใช้กำหนดแนวทางในการดูแลและช่วยเหลือบุตรหลาน

 https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2017/08/Image_3fc8fd0.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567