Search
Close this search box.

การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0

Facebook
Twitter
LinkedIn

การบรรยาย ในหัวข้อ “การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ


https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2017/09/21765677_10212846187620731_7471081303298027814_o.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567